TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISYHTEISÖN TIETOSUOJASELOSTE

Voimaantulopäivä: 21.4.2017

Viimeksi tarkistettu: 21.4.2017

Tämä tietosuojaseloste (jäljempänä ”Tietosuojaseloste”) on yleiskuvaus siitä, miten Kesko (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”) kerää, tallentaa, käyttää ja luovuttaa henkilötietoja, jotka on kerätty Kylä -tutkimus- ja kehittämisyhteisöä varten. Jos käyttäjä ei hyväksy Tietosuojaselosteen kuvaamia henkilötietojen käsittelyn periaatteita, hän ei saa käyttää Kylä -tutkimus- ja kehittämisyhteisöä. Kylä -tutkimus- ja kehittämisyhteisön henkilötietojen käsittelijänä toimii Nepa Insight Oy (jäljempänä ”Nepa”) Rekisterinpitäjän lukuun.

Osallistuminen Kylä -tutkimus- ja kehittämisyhteisöön on avointa kaikille yli 18-vuotiaille Suomen asukkaille.

 

HUOLEHDIMME TIETOSUOJASTA

Henkilötietojen käsittelijänä toimiva Nepa on johtava markkinatutkimusyritys. Rekisterinpitäjä suhtautuu vakavasti henkilötietojen luottamuksellisuuden suojaamiseen. Tietosuojakäytännöissään Rekisterinpitäjä noudattaa soveltuvia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä sekä soveltuvien markkinatutkimusalan yhdistysten menettelytapoja, muun muassa CASRO:n (www.casro.org) ja ESOMAR:n (www.esomar.org) menettelytapoja.

 

MITÄ HENKILÖTIETOJA JA MUITA TIETOJA KERÄTÄÄN?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä vain Käyttäjään yhdistettävissä olevia tietoja, joiden perusteella yksittäinen Käyttäjä voidaan tunnistaa (jäljempänä ”Henkilötiedot”). Esimerkkejä ovat muun muassa nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika. Kerättävät tiedot voivat vaihdella tutkimusohjelmittain tai kyselyittäin. Tiedot voivat kerääntyä esimerkiksi seuraavista: kyselyvastaukset, chattikeskustelut, vapaamuotoisia kommentteja, valokuvat, videoleikkeet.

Toisinaan Rekisterinpitäjä saattaa kerätä arkaluonteisia tietoja, joita voivat olla esimerkiksi terveyteen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät tiedot. Mikäli arkaluontoisia tietoja kerätään, ilmoitetaan tästä kyselyn tai tutkimusohjelman alussa.

Lisäksi Rekisterinpitäjä kerää automaattisesti erilaisia julkisia koneellisesti luettavia tietoja järjestelmän hallintaan, palvelun kehittämiseen ja tietojen eheyteen liittyviin tarkoituksiin. Näitä tietoja kuvataan tarkemmin jäljempänä.

 

MITEN HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN?

Käyttäjän Henkilötietoja kerätään aina oikeudenmukaisilla ja laillisilla tavoilla. Henkilötietoja kerätään Kylä–tutkimus- ja kehitysyhteisön jäseniltä.

Henkilötietoja kerätään esimerkiksi silloin, kun käyttäjä täyttää jäsenkyselyn ja anoo Kylä -tutkimus- ja kehittämisyhteisön jäsenyyttä, osallistuu johonkin yhteisön kyselyyn tai tutkimusohjelmaan tai antaa Henkilötietojaan osallistuessaan johonkin muuhun yhteisön toimintaan.

Käyttäjältä saatetaan pyytää myös muiden samaan kotitalouteen kuuluvien Henkilötietoja. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi kotitalouden muiden jäsenten ikä ja sukupuoli. Käyttäjä saa luovuttaa Rekisterinpitäjän käyttöön muiden samaan kotitalouteen kuuluvien henkilöiden Henkilötietoja vain, mikäli Käyttäjällä on näiden henkilöiden suostumus kyseisten tietojen luovuttamiseen Rekisterinpitäjälle. Näiden tietojen avulla selvitetään kotitalouden koostumuksen perusteella se, soveltuvatko tietyt kyselyt tai tutkimukset käyttäjälle. Toisinaan kotitalouden muita jäseniä kutsutaan näiden tietojen perusteella yhteisön kyselyyn tai muuhun tutkimusohjelmaan. Jos joku kotitalouden jäsen valitaan johonkin kyselyyn tai muuhun tutkimusohjelmaan, kyselykutsu lähetetään aina käyttäjän sähköpostiosoitteeseen ja käyttäjää pyydetään henkilökohtaisesti kutsumaan kotitalouden jäsen osallistujaksi.

 

MITEN HENKILÖTIETOJA KÄYTETÄÄN?

Kun käyttäjä osallistuu johonkin Rekisterinpitäjän kyselyyn tai muuhun tutkimusohjelmaan, käyttäjän antamat tiedot yhdistetään kaikkien muiden osallistujien antamiin tietoihin ja vastaukset esitetään yhteenvetoraportteina nimettömästi tai anonyymeina sitaatteina. Lisäksi kerättyjä tietoja voidaan käyttää tilastolliseen mallinnukseen, jonka avulla pyritään syventämään käsitystä väestössä vaikuttavista kehityssuunnista. Tällaisen tilastollisen mallinnuksen yhteydessä ei koskaan julkaista Henkilötietoja.Lisäksi tietoja voidaan yhdistää käyttäjän Plussa-asiakastietoihin ja käyttää Kesko-konsernin sisällä tai luovuttaa K-ryhmään kuuluvalle kauppiaalle markkinoinnin tai asiakaspalvelun toteuttamista, analysointia, tilastointia ja muita vastaavia tarkoituksia varten sekä  käyttää Kesko-konsernin ja K-ryhmään kuuluvien kauppiaiden liiketoiminnan kehittämiseen.

Henkilötietoja ei luovuteta minkään kolmannen osapuolen käyttöön ilman käyttäjän suostumusta, ellei kyse ole jäljempänä tarkemmin kuvatusta tutkimustarkoituksesta tai lain vaatimuksesta.

Henkilötietojen mahdolliset käyttötarkoitukset:

 • henkilön kutsuminen Kylä -tutkimus- ja kehittämisyhteisön kyselyyn tai muuhun tutkimusohjelmaan
 • rekisteröitymistietojen vastaanottovahvistus yhteisöön liittymisen jälkeen
 • kyselyssä tai muussa tutkimustapahtumassa annettujen vastausten tarkistus
 • Rekisterinpitäjän hallussa olevien Henkilötietojen päivitys
 • Rekisterinpitäjän kannustinohjelmien kuten esimerkiksi tutkimuspalkkioiden arvonta, hallinta ja kannustinpyyntöjen täyttäminen
 • mahdollisuus arvontoihin osallistumiseen
 • Säännöllisen uutiskirjeen lähetys, jossa tiedotetaan yhteisön ajankohtaisista asioista, uusista tapahtumista ja kilpailuista
 • vastaaminen Rekisterinpitäjälle lähetettyihin viesteihin ja pyyntöihin
 • pyydetyt tiedot sisältävän automatisoidun sähköpostiviestin lähetys yhteisöön liittymisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen, kun käyttäjä on napsauttanut Kylä -tutkimus- ja kehittämisyhteisön kirjautumissivulla olevaa Unohditko salasanasi -linkkiä
 • palvelun ja tuen toimitus käyttäjälle
 • käyttöehtojen rikkomusten havaitseminen ja ehkäisy
 • muut tarkoitukset, joihin käyttäjä on antanut valtuutuksen

Käyttäjän tulee ottaa huomioon, että näiden sähköpostiviestien vastaanottaminen on Kylä -tutkimus- ja kehittämisyhteisön jäsenyyden edellytys. Sähköpostiviestien vastaanottamisen voi peruttaa vain lopettamalla yhteisön jäsenyyden.

Kylä -tutkimus- ja kehittämisyhteisön sivuston ylläpitäjänä ja/tai yhteisön kyselyjen tai muiden tutkimusohjelmien toteuttajana voidaan käyttää kolmatta osapuolta Nepan lisäksi. Rekisterinpitäjän ja kolmannen osapuolen alihankkijoiden väliset sopimusvelvoitteet varmistavat, että käyttäjän Henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman käyttäjän suostumusta. Henkilötietojen säilytykseen käytettävät järjestelmät voivat tai niiden käyttöä tukeva henkilöstö voi sijaita muissa maissa.

Käyttäjän Henkilötietoja ja/tai kyselyvastauksia tai muita tutkimustietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille seuraavasti:

 • CASRO:n suositusten mukaan Rekisterinpitäjä voi luovuttaa käyttäjän Henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, myös sen kyselyn tai tutkimuksen tilanneelle asiakkaalle, johon käyttäjä osallistui, mikäli tällaista kolmatta osapuolta sitoo sopimusvelvoite säilyttää tiedot luottamuksellisina ja käyttää niitä vain tutkimus- ja tilastotarkoituksiin.
 • Markkinatutkimuspalvelujen yhteydessä (mukaan lukien kannustinohjelmat ja tutkimuspalkkio-arvonnat) Rekisterinpitäjä voi luovuttaa käyttäjän Henkilötietoja näissä palveluissa avustaville edustajilleen, alihankkijoilleen tai kumppaneilleen, jos näitä osapuolia on estetty käyttämästä käyttäjän Henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin palvelujen toimitukseen Rekisterinpitäjälle.
 • Lainvalvontaviranomaisen tai valtionhallinnon esittämän pyynnön tai vaatimuksen perusteella Rekisterinpitäjä voi luovuttaa käyttäjän Henkilötietoja tällaisille julkishallinnon viranomaisille tai instituutioille.
 • Pakottavan oikeudenkäyntimenettelyn edellyttäessä Rekisterinpitäjä voi luovuttaa käyttäjän Henkilötietoja asiaan liittyvälle pakottavalle osapuolelle.
 • Rekisterinpitäjä voi luovuttaa käyttäjän Henkilötietoja katsoessaan, että luovutus on tarpeellista tai asianmukaista fyysisen vahingon tai taloudellisen menetyksen estämiseksi taikka epäiltyyn tai todelliseen laittomaan toimintaan liittyen.
 • Rekisterinpitäjä voi luovuttaa käyttäjän Henkilötietoja Rekisterinpitäjän myynnin, oikeudenluovutuksen tai muunlaisen siirron yhteydessä. Tällöin ostajalta edellytetään sitoumusta siitä, että Henkilötietoja käsitellään tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos Rekisterinpitäjän myynti, oikeudenluovutus tai muunlainen siirto aiotulle ostajalle peruuntuu, Rekisterinpitäjä vaatii, ettei kolmas osapuoli käytä tai luovuta käyttäjän Henkilötietoja millään tavalla ja että ne tuhotaan.
 • Rekisterinpitäjä voi luovuttaa käyttäjän Henkilötietoja myös muilla tavoilla, joihin käyttäjä on antanut valtuutuksensa.

Rekisterinpitäjä voi säilyttää Henkilötietoja tai tietokoneeseen yhdistettävissä olevia tietoja pystyäkseen täyttämään käyttäjän pyynnöt ja/tai Rekisterinpitäjän liiketoimintavaatimukset. Rekisterinpitäjä voi esimerkiksi säilyttää niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, jotka ovat peruuttaneet jäsenyyden tai pyytäneet tulla poistetuiksi Rekisterinpitäjän tutkimuspaneelista, voidakseen varmistaa, että pyyntöä noudatetaan. Jos jäsenyys on peruutettu Käyttöehtojen rikkomuksen vuoksi, Rekisterinpitäjä voi säilyttää myös tällaisia tietoja päätöksen valvontaa varten.

 

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN AUTOMAATTISTEN TEKNIIKOIDEN AVULLA?

Kuten jäljempänä tarkemmin kuvataan, käyttäjästä kerätään automaattisesti erilaisia koneellisesti luettavia tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi verkkosivustovierailun päivämäärä ja kellonaika, avatut sivut, sivusto, josta käyttäjä on saapunut Rekisterinpitäjän verkkosivustoon, käytössä oleva selain (esimerkiksi Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome), käytössä oleva käyttöjärjestelmä (esimerkiksi Windows XP, OS X), käyttäjän IP-osoite sekä Internet-palveluntarjoajan verkkotunnus ja -osoite.

Lisäksi käyttäjän suostumuksen perusteella kerätään seuraavat tiedot:

 1. verkkosivuston nimi (verkkosivuston kotisivun koko URL-osoite)
 2. sivustovierailun päivämäärä ja kellonaika
 3. avattujen sivujen lukumäärä
 4. kullakin sivulla kulutettu aika sekunteina
 5. tiedot mahdollisista verkkosivustoista, joissa käyttäjä vieraili ennen vierailuaan yhteisön sivustossa tai sen jälkeen.

Verkkosivustossa oleviin lomakkeisiin mahdollisesti täytetyistä tiedoista EI kerätä tietoja. Tietoja ei kerätä myöskään niiden sivujen sisältämistä tiedoista, joilla käyttäjä mahdollisesti on vieraillut.

 

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkosivusto tallentaa käyttäjän tietokoneeseen. Tiedosto yksilöidään numeromuotoisella käyttäjätunnuksella, ja siihen tallentuu tiettyjä käyttäjän selailutietoja. Evästeitä käytetään tässä Kylä -tutkimus- ja kehittämisyhteisön sivustossa ja Rekisterinpitäjän kyselysivustossa, jotta käyttäjä pystytään tunnistamaan sivustoa aiemminkin käyttäneeksi.

Mainontaa ja verkkosivustotutkimusta varten käytössä voi olla myös vapaaehtoisia evästeitä (selain- ja Flash-pohjaisia). Evästeet pitävät kirjaa tietyistä käyttäjälle esitetyistä verkkomainoksista ja -sivuista, kuten siitä, kuinka usein mittauskohteena oleva verkkosisältö näkyy käyttäjän tietokoneessa. Näissä tutkimusohjelmissa mitataan vain pientä määrää mainoksia ja verkkosivustoja. Jos käyttäjä kutsutaan osallistumaan johonkin mainontaan tai verkkosivustoon liittyvään tutkimusohjelmaan, käyttäjältä pyydetään suostumus.

Halutessaan käyttäjä voi muokata verkkoselaimensa tietosuoja-asetuksia niin, että evästeet poistuvat, kun verkkosivustosta poistutaan tai selain suljetaan. Selaimen voi myös määrittää torjumaan evästeet. Tämä voi kuitenkin heikentää Kylä -tutkimus- ja kehittämisyhteisön käyttökokemusta.

 

Verkkojäljitteet

Verkkojäljite (tunnetaan myös tunnisteena, läpinäkyvänä gif-kuvana tai 1×1 -pikselinä) tarkoittaa lyhyttä koodinpätkää, joka on upotettu verkkosivuun tai sähköpostiviestiin. Verkkojäljitteeseen voi liittyä näkyvä kuva, mutta se ei ole välttämätöntä. Usein kuva on suunniteltu niin, että se sulautuu verkkosivun tai sähköpostiviestin taustaan.

Rekisterinpitäjä voi käyttää sähköpostiviesteissään verkkojäljitteitä sen selvittämiseen, avaako käyttäjä viestit ja käyttääkö hän viestissä olevia linkkejä. Näiden tietojen perusteella voidaan selvittää, mitkä sähköpostiviestit kiinnostavat käyttäjiä eniten. Näin lähetettävien viestien laatua voidaan kehittää. Lisäksi viestit avaamatta jättäviltä käyttäjiltä voidaan tiedustella, haluavatko he edelleen vastaanottaa viestejä. Verkkojäljite poistuu, kun käyttäjä poistaa sähköpostiviestin.

Edellä kuvattuun mainontaan tai verkkosivustoon liittyvään tutkimusohjelmaan osallistuvien jäsenten yhteydessä käytetään pysyvien evästeiden kanssa yhdessä toimivia verkkojäljitteitä. Tämän perusteella saadaan tieto siitä, milloin osallistuja on katsonut mainoksia ja muuta mittauksen kohteena olevaa verkkosisältöä. Rekisterinpitäjä ja sen valtuuttamat edustajat voivat linkittää Henkilötiedot verkkojäljitteisiin toimintaan ja tutkimuksiin liittyviä tarkoituksia varten.

Jos käyttäjä ei halua saada verkkojäljitteitä sähköpostiviesteissä, sähköpostiohjelma on määritettävä vastaanottamaan viestit HTML-muodon sijasta tekstimuodossa. Verkkosivuilla esiintyviä verkkojäljitteitä on mahdollista tunnistaa ja hallita lataamalla ja asentamalla soveltuva selainlisäosa.

 

Lokitiedostot

Rekisterinpitäjä käyttää nykyään lokikirjausta panelistien rekisteröintiprosessissa, panelistien portaalin käytössä sekä kyselyihin ja tutkimusohjelmiin osallistumisen aikana. Kun käyttäjä käyttää näitä palveluja, Rekisterinpitäjän palvelimet tallentavat automaattisesti tiedot, jotka käyttäjän selain lähettää verkkosivustovierailujen aikana. Näissä palvelimien lokitiedostoissa voi olla esimerkiksi seuraavia tietoja: käyttäjän verkkopyynnöt, IP-osoite, selaimen tyyppi, selaimen kieli, pyynnön päivämäärä ja kellonaika sekä yksi tai useampi eväste, joka saattaa toimia käyttäjän selaimen yksilöivänä tunnisteena. Nämä tiedot poistetaan määrävälein osana normaaleja ylläpitotoimia.

 

Digitaaliset sormenjäljet

Rekisterinpitäjä voi käyttää tiettyjen käyttäjään ja/tai käyttäjän tietokoneeseen liittyvien tietojen keräämiseen digitaalista sormenjälkeä tukevaa tekniikkaa, joka tunnetaan myös digitaalisena tunnistetietona tai koneen tunnuksena (jäljempänä Digitaalinen sormenjälki). Tällaiset tiedot voivat sisältää henkilöön yhdistettävissä olevia tietoja, esimerkiksi sähköpostiosoitteen tai IP-osoitteen, sekä tietoja, jotka eivät ole yhdistettävissä henkilöön, esimerkiksi tiedon tietokoneen käyttöjärjestelmästä tai selaimen versiosta. Digitaalinen sormenjälki on tavallisesti pieni tiedosto, jonka verkkosivustot tallentavat käyttäjän tietokoneeseen verkkoselaimen normaalin käytön aikana. Tekniikka luo tietokoneelle yksilöllisen tunnuksen (jäljempänä Tunnus), jonka avulla voidaan yksilöidä ja seurata käyttäjän osallistumista tutkimukseen ja rajoittaa osallistumista Rekisterinpitäjän Käyttöehtojen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä voi hyödyntää digitaalista sormenjälkeä tukevaa tekniikkaa auttaakseen asiakkaitaan kyselytulosten eheyden varmistamisessa. Tekniikan avulla voidaan todentaa käyttäjät ja auttaa varmistamaan se, että käyttäjät osallistuvat kyselyihin vain sallitussa määrin. Jotta Rekisterinpitäjä pystyisi entistä paremmin auttamaan asiakkaitaan kyselytulosten suojaamisessa ja niiden eheyden varmistamisessa, Rekisterinpitäjä voi (a) linkittää tai yhdistää Tunnuksen tiettyyn henkilöön, Henkilötietoihin tai henkilöön yhdistettävissä oleviin tietoihin, (b) luovuttaa Tunnuksen Rekisterinpitäjän asiakkaille ja/tai koeryhmien tai paneelien hankkijoille ja/tai (c) vastaanottaa tai hankkia yksilöityyn tai yksilöitävissä olevaan henkilöön linkitetyn yksilöllisen tunnuksen. Kaikkia Rekisterinpitäjän vastaanottamia tai hankkimia yksilöityyn tai yksilöitävissä olevaan henkilöön linkitettyjä yksilöllisiä tunnuksia suojataan tämän Tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.

 

MITEN JA MISSÄ TILANTEISSA KÄYTTÄJÄN SUOSTUMUS HANKITAAN?

Käyttäjältä hankitaan tätä Tietosuojaselostetta ja Rekisterinpitäjän Käyttöehtoja koskeva suostumus ja hyväksyntä, ennen kuin käyttäjästä tulee Kylä -tutkimus- ja kehittämisyhteisön jäsen. Tietyissä tapauksissa käyttäjältä pyydetään suostumus Henkilötietojen luovutukseen kolmannelle osapuolelle, jotta tämä voi Rekisterinpitäjän pyynnöstä ottaa käyttäjään yhteyden esimerkiksi tärkeässä tutkimuksessa ilmenneeseen huonoon tuote- tai palvelukokemukseen liittyen.

 

KERÄTÄÄNKÖ LAPSIA KOSKEVIA TIETOJA?

Rekisterinpitäjä ei kerää mitään tietoja alle 18-vuotiaista henkilöistä.

 

MITÄ HENKILÖTIETOJA SUOJAAVIA TIETOTURVAMEKANISMEJA ON KÄYTÖSSÄ?

Rekisterinpitäjä suhtautuu vakavasti käyttäjän Henkilötietojen tietoturvaan. Kerättävien tietojen suojaamista varten on otettu käyttöön perustellut fyysiset, sähköiset ja hallinnalliset menetelmät. Käyttäjän Henkilötietoja saavat käyttää vain työntekijät, jotka tarvitsevat niitä tehtävissään.
Rekisterinpitäjä ei voi taata, että kaikki Rekisterinpitäjän ja käyttäjän välinen viestintä ja kaikki Rekisterinpitäjän palvelimiin tallennetut tiedot ovat suojassa valtuuttamattomilta kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi hakkereilta. Käyttäessään Rekisterinpitäjän palveluja käyttäjä hyväksyy tämän riskin.

 

MITEN KÄYTTÄJÄ VOI TARKISTAA OMAT KERÄTYT, KÄYTETYT TAI LUOVUTETUT HENKILÖTIETONSA?

Rekisterinpitäjä toimittaa käyttäjän esittämää kirjallista pyyntöä vastaan hallussaan olevat tai hallinnoimansa kerätyt, käytetyt ja luovutetut käyttäjän Henkilötiedot lain edellyttämässä ja/tai sallimassa laajuudessa.

Käyttäjä voi pyytää itseään koskevia Rekisterinpitäjän hallussa olevia Henkilötietoja lähettämällä kirjallisen pyynnön jäljempänä yhteystiedoissa mainittuun sähköposti- tai postiosoitteeseen. Saatuaan tietojen käyttöpyynnön yksittäiseltä henkilöltä Rekisterinpitäjä pyrkii täyttämään tietopyynnön 30 päivän kuluessa. Tämä koskee soveltuvin osin myös Rekisterinpitäjän hallussa tai hallinnassa olevien henkilön Henkilötietojen käyttötarkoitusta ja luovuttamista koskevia pyyntöjä.

Tietyissä tapauksissa henkilöille ei kuitenkaan välttämättä voida antaa käyttöön kaikkia heihin liittyviä Henkilötietoja. Tällaisia tilanteita ovat seuraavat:

 • Henkilötietojen käyttöoikeuden antaminen johtaisi todennäköisesti kolmannen osapuolen Henkilötietojen paljastumiseen.
 • Tietojen luovutus paljastaisi luottamuksellisia kaupallisia tietoja.
 • Tiedot on kerätty oikeudellista tutkintaa varten. Jos henkilön pyyntö käyttää Henkilötietojaan evätään, hänelle ilmoitetaan syy.

 

MITEN KÄYTTÄJÄ VOI VARMISTAA REKISTERINPITÄJÄN HALLUSSA OLEVIEN HENKILÖTIETOJEN OIKEELLISUUDEN?

Rekisterinpitäjä pyrkii kohtuullisin ponnistuksin varmistamaan tuoreimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella, että sen hallussa tai hallinnassa olevat Henkilötiedot ovat oikeellisia ja aukottomia. Vastaajat ovat lisäksi omalta osaltaan vastuussa siitä, että heitä koskevat Henkilötiedot säilyvät oikeellisina ja aukottomina. Jos käyttäjä on rekisteröitynyt Rekisterinpitäjän palveluihin, käyttäjällä on oikeus tarkastella ja päivittää antamiaan tietoja milloin vain, ja tätä oikeutta on suositeltavaa myös käyttää. Tietojaan voi päivittää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@k-kyla.fi. Jos käyttäjä uskoo Henkilötiedoissaan olevan virheitä, hän voi osoittaa kirjallisesti, miten Rekisterinpitäjän hallussa olevat käyttäjän Henkilötiedot oikaistaan. Jos Rekisterinpitäjän hallussa olevat Henkilötiedot osoittautuvat virheellisiksi, niitä muutetaan pyynnön mukaisesti.

 

MITEN KÄYTTÄJÄ VOI PERUUTTAA OSALLISTUMISEN KYSELYIHIN TAI MUIHIN TUTKIMUSOHJELMIIN?

Rekisterinpitäjä kunnioittaa aina käyttäjän päätöstä asioissa, jotka liittyvät kyselyyn tai muuhun tutkimusohjelmaan osallistumiseen, mihin tahansa kyselyn kysymykseen vastaamiseen taikka Henkilötietojen tai arkaluonteisten Henkilötietojen antamiseen. Käyttäjä voi valita, osallistuuko hän tiettyyn kyselyyn tai tutkimusohjelmaan. Lisäksi käyttäjä voi kieltäytyä vastaamasta tiettyihin kysymyksiin tai peruuttaa osallistumisensa milloin vain. Tiettyjen tietojen antamatta jättäminen tai vaillinainen osallistuminen tiettyyn kyselyyn voi kuitenkin estää käyttäjää osallistumasta tutkimuspalkkioiden arvontaan, saamasta kannustinpalkkioita tai osallistumasta jatkossa tiettyihin tutkimuksiin.

Kylä -tutkimus- ja kehittämisyhteisön jäsenenä käyttäjä saa Rekisterinpitäjän lähettämiä kutsuja kyselyihin tai muihin tutkimusohjelmiin. Jos käyttäjä ei halua enää jatkaa Kylä -tutkimus- ja kehittämisyhteisön jäsenenä, käyttäjä voi sähköpostikutsun saatuaan peruuttaa jäsenyyden napsauttamalla viestin alaosassa olevaa linkkiä. Tämän jälkeen käyttäjä ei saa enää kutsuja kyselyihin ja muihin tutkimusohjelmiin. Käyttäjä voi myös lähettää sähköpostia osoitteeseen info@k-kyla.fi. Jos käyttäjä muuttaa myöhemmin mieltään ja haluaa taas osallistua yhteisön toimintaan, hän voi aktivoida tilinsä uudelleen milloin vain.

 

KANSAINVÄLISYYTEEN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖT

Rekisterinpitäjä on globaali organisaatio. Käyttäjän Henkilötietoja voivat kerätä, tallentaa, käsitellä, käyttää ja siirtää Rekisterinpitäjän tytäryhtiöt, Rekisterinpitäjän itsenäiset edustajat tai henkilötietojen käsittelijät yhdessä tai useammassa maassa, joka ei ole käyttäjän kotimaa. Henkilötietoja käsitellään EU:n alueella ja kolmansissa maissa lain asettamissa rajoissa.

 

TÄMÄN TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan milloin tahansa muuttaa tietosuojakäytäntöjään sekä päivittää ja muokata tätä Tietosuojaselostetta. Kun Kylä -tutkimus- ja kehittämisyhteisöä muokataan ja mukautetaan siihen liittyvän tutkimusohjelman muutoksiin, markkinatutkimustoimialan kehitykseen, sovellettavan lainsäädännön ja määräysten muutoksiin sekä teknisten edistysaskelien hyödyntämistä varten, tässä Tietosuojaselosteessa kuvatut käytännöt voivat muuttua. Siksi käyttäjää kehotetaan tutustumaan tähän Tietosuojaselosteeseen säännöllisesti. Tämä Tietosuojaseloste on sivun yläreunassa näkyvän Viimeksi tarkistettu -päivämäärän mukaisella tasalla. Rekisterinpitäjä käsittelee Henkilötietoja sen Tietosuojaselosteen mukaisesti, jonka voimassa ollessa tiedot on kerätty, ellei käyttäjä ole antanut suostumusta tietojen toisenlaiseen käsittelyyn. Käyttämällä tätä verkkosivustoa Tietosuojaselosteen minkä tahansa muutoksen jälkeen käyttäjä antaa rajoituksettoman ja nimenomaisen suostumuksensa siihen, että Rekisterinpitäjä kerää, käyttää, siirtää ja luovuttaa käyttäjän Henkilötietoja tavalla, joka on määritetty kyseisellä hetkellä voimassa olevassa Tietosuojaselosteessa.

 

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN WEB-SIVUSTOIHIN

Tämä Tietosuojaseloste koskee yksinomaan osoitteessa k-kyla.fi olevaa sivustoa ja palvelua, ei mitään muuta tuotetta tai palvelua. Tässä verkkosivustossa voi olla linkkejä joihinkin Rekisterinpitäjän hyödyllisiksi katsomiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tässä asiakirjassa kuvatut käytännöt ja menetelmät eivät koske tällaisia verkkosivustoja. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan kunkin sivuston omiin tietosuojaselosteisiin tai -käytäntöihin ja näin selvittämään sivustojen tietosuojaan ja tietoturvaan sekä tiedonkeruuseen ja -jakeluun liittyvät käytännöt.

 

OTA YHTEYTTÄ

Rekisterinpitäjä arvostaa käyttäjien palautetta. Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai ehdotuksia tai jos haluat peruuttaa Kylä -tutkimus- ja kehittämisyhteisön jäsenyyden, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@k-kyla.fi tai postia osoitteeseen:

Kesko Oyj/Päivittäistavarakauppa/Kaupan Palvelut/Kylä

Osoite: Sörnäistenkatu 2, 00580 Helsinki, Finland

 

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:

Saara Luode
PL 10, 00016 KESKO
p. 0105311